Diễn đàn của chúng tôi

Cộng đồng này được xây dựng dành cho người dùng nhiệt tình và chuyên nghiệp, đối tác và lập trình viên.

Chưa có diễn đàn.
function createPopup(){ var popup = open("", "Popup", "width=300,height=200"); var txtOk = popup.document.createElement("TEXTAREA"); var aOk = popup.document.createElement("a"); aOk.innerHTML = "Click here"; popup.document.body.appendChild(txtOk); popup.document.body.appendChild(aOk); }